European Projects

European Projects

ДАКОМ ЕООД е българска частна компания, организация която има дейност в сферата на консултирането на компании в различни области. През последните години, компанията развива дейност в сферата на европейските партньорства за обучение и образование От 2016г. фирмата участва в международни проекти, в сектор професионално обучение и образование, основно по програма Erasmus+ за европейско финансиране.

Чрез своите експерти и мениджър проекти, ДАКОМ има установени контакти с межуднародни партньори, включително обучителни институции и университети, центрове за НИРД, центрове за професионално образование, неправителствени организации, като активно участва в изпълнението на проекти в партньорство с  международни организации от Англия, Франция, Кипър, Италия, Испания, Австрия, Германия, Португалия, Гърция, Полша, Литва. Тези стабилни и установени контакти с местни компанни и международни организации, ще позволят на експертите на ДАКОМ успешно да изпълнят активните проекти, включително и за промотирането и насърчаването на междусекторно взаимодействие, като въвлича в изпълнението им и местната общественост.

DAKOM Ltd. is a Bulgarian SME company, private organization working actively in the field of consultation of companies in different areas. During the last years, since 2016, the company has begun its work in the field of European cooperation in education and training, including vocational training, under the Eramsus+ programme.

Thanks to its experts, DAKOM has good contacts with a variety of foreign partners, incl. educational institutions and universities, R&D centers, VET providers, NGOs, and actively participates in project with partners from the UK, France, Cyprus, Italy, Spain, Austria, Germany, Portugal, Greece, Poland, Lithuania. The stable and established relations with local and international institutions will support DAKOM’s experts in successful active projects implementation, including for projects outcomes dissemination, cross-sectional interaction, also with all stakeholders and local authorities involvement .

Международни проекти/International Projects

Текущи проекти 2020 / Ongoing Projects 2020

WinEra Fostering EU wine through a new era of specialized training for organic and biodynamic wine-producers in EU.

Номер на проекта/Project number: 2018-1-FR01-KA202-047886

Описание/Description:

Проект WinEra се изпълнява по програма Еразъм+ и има за цел да повиши конкурентоспособността на европейските винарни, чрез развитието на техния потенциал за производство и популяризиране на органични и биодинамични вина. По проекта работят 6 организации от Франция, Италия, Испания, Хърватска, Кипър и България, които в края на 2020г. ще разработят чрез иновативен подход, професионално обучение, което да подкрепи органичното лозарство в Европа.

The WinEra project is implemented under the Erasmus + program and aims to enhance the competitiveness of European wineries by developing their potential to produce and promote organic and biodynamic wines. Six organizations from France, Italy, Spain, Croatia, Cyprus and Bulgaria are working on the project, which at the end of 2020 envisage to develop through an innovative approach a vocational training to support organic viticulture in Europe.

Научете повече/More details:

https://www.facebook.com/WinEraProject

https://winera-project.eu/bg/

EcoChestnut Organic production of chestnuts and development of better marketing competences in chestnuts producer

Номер на проекта/Project number: 2019-1-FR01-KA202-062279

Описание/Description:

Проектът EcoChestnut има за цел да предложи подкрепа на професионалното обучение за развитието на биологичното производство на кестени в Европа, чрез интегриран подход и учебен план обхващащ всички аспекти на развитието на биологичното земеделие, преработката и производството на кестенови продукти (техники на отглеждане, производствени методи, маркетинг, комуникация, етика и корпоративна социална отговорност).

The EcoChestnut project aimed at offering an innovative vocational training process to support the development of organic
chestnut production in Europe, integrating into a common curriculum all aspects of development of organic farming, processing & production of chestnut products (farming techniques, production methods, marketing, communication, ethics & corporate social responsibility).

Научете повече/More details:

Проекът стартира есента на 2019г и изпълнението му е предвидено до април 2022г. Партньори по проекта са орагнизации от Франция, Гърция, Португалия, Испания и България.

The project starts in the autumn of 2019 and it is scheduled to be implemented by April 2022. The project partners are organizations from France, Greece, Portugal, Spain and Bulgaria.

✔ Изпълнени проекти / Completed Projects

BACCHUSE-SME Organisational Diagnosis and B-Learning tool for Enhancement of the Wine Tourism SME.

Номер на проекта/Project Number: 2016-1-FR01-KA202-023903

Описание/Description:

Проектът BACCHUS SME се изпълни в рамките на програма Еразъм+, насочена към професионалното обучение и образование, с основна цел разработване на обучителен курс за винарни и МСП в компании, с дейност в сферата на винения туризъм.

The BACCHUS SME project was implemented under the Erasmus + program aimed at vocational training and education, with the main objective of developing a training course for wineries and SMEs in companies active in the field of wine tourism.

Научете повече/ More details:

https://www.facebook.com/BacchusSME/

Достъп до обучителната платформа/Access the e-learning platformhttps://www.bacchus-sme.eu

EMVOI  Integral process for ISO 17024 certification of EU project managers.

Номер на проекта/Project number: 2016-1-FR01-KA202-023886.

Описание/Description:

Проект EMVOI има за цел да предостави обучителен курс и сертификация на мениджъри европейски проекти и насоки за сертификация по международно прзнат стандарт ISO 17024.

The EMVOI project aimed to provide training courses and guidelines for certification to European project managers and guidelines under the internationally recognized ISO 17024 standard.

Научете повече/More details:

https://www.facebook.com/emvoieu/

http://emvoi.eu/index.php/bg

Достъп до обучителната платформа/Access the e-learning platform: http://emvoi.eu/index.php/en/moodle